การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (2)

…วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมีการดำเนินดังนี้

  • การทบทวนแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา)
  • วิเคราะห์ จุดเน้น, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์, นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา, กลยุทธ์, ตัวชี้วัดความสำเร็จ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
  • วิพากษ์แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567

……พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ. สพป. สระแก้ว เขต 2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รอง ผอ. สพป. สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครูผู้แทนสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570…

สอบถามได้นะคะ