ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2566

1 พฤศจิกายน 2566

นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ คณะครู ร่วมต้อนรับ

นายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า(ประธานกลุ่มเครือข่ายอาคเนย์)

นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2/2566

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ