ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ประชุมเพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

สอบถามได้นะคะ