ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผอ.ภัทรียา มุลาลิน์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามได้นะคะ