ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ กระทรวงศึกษาธีการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 2.โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 3. โรงเรียนบ้านหนองยาง 4. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 5. โรงเรียนบ้านกุดม่วง 6. โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 7. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 8. โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 9. โรงเรียนบ้านโนน 10. โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก คำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการกาศศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ