“ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำเยาวชนที่ดีเลิศ ”

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  พร้อมด้วย นายชาลี  อินทะโสภา  ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  เข้า“ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำเยาวชนที่ดีเลิศ ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ให้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จักลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งทีดีงาม รู้จักหน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ