การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานด้านยุทธศาสตร์การศึกษา แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ…

สอบถามได้นะคะ