การประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดประชุมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 10 กลุ่ม นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประชุม ณ ห้อง Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


สอบถามได้นะคะ