การประชุมจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

.

..วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ ด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 10 กลุ่ม น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณา ณ ห้อง Conference ชั้น 3


สอบถามได้นะคะ