การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การเงิน บัญชี พัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา เงินที่รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน เอกสารหลักฐานการจ่าย การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

สอบถามได้นะคะ