การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนบ้านกุดหิน ด้านการบริหารงบประมาณ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การเงิน บัญชี พัสดุ เงินรายได้สถานศึกษา เงินที่รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน เอกสารหลักฐานการจ่าย การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

สอบถามได้นะคะ