ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรื้อถอนอาคาร /สิ่งปลูกสร้าง ตามคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น (ปรับปรุง) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 452/2564 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ