สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

25 ธันวาคม 2566 นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตrพื้นที่การศึกษาสุจริต) และ นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พบปะบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และแนะนำบุคลากรบรรจุใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ