การขยายชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้-อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ณ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ