คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองจาน ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลููกสร้างที่ขอรื้อถอน พร้อมด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายธวัชชัย นันตรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนบ้านพักครูของโรงเรียนบ้านหนองจาน ตำบลโคกสููง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

สอบถามได้นะคะ