โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา (รุ่นที่ 2)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา (รุ่นที่ 2) ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การดำเนินการและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาตามมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และการใช้เครื่องมือช่วยในการดำเนินการเพิ่อแบ่งเบาภาระงาน มีครูที่รับผิดชอบด้านการเงินของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 49 คน โดยมอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ