การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

…..วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC (อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
…..ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม Conference ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM พร้อมด้วย น.ส.กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สอบถามได้นะคะ