โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผ่านศึก

23  กุมภาพันธ์  2567 

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์  โดย นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและมีองค์ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง และให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล  ในการอบรมครั้งนี้ นายธันวา   วงศ์ศรีรัตนา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโคกสูงและทีมงาน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

สอบถามได้นะคะ