โครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก

8 มีนาคม 2567

นางสาวภัทรียา มุลาลินน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

คณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ มีความรู้และประสบการณ์

ในการปลูกและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับโดยตรงไปประกอบอาชีพได้จริง ในดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี คุณครูศิริชัย ดวงอาจ คุณครูโรงเรียนตาพระยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

สอบถามได้นะคะ