พิธีเปิดงาน มหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมเปิดงาน มหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้กำหนดจัดมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อ “หัตถศิลป์ถิ่นบูรพา ภูมิปัญญาร่วมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เด็กดีมีความสุข” ขึ้น

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มการศึกษาพิเศษ และการศึกษาปฐมวัย  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านศิลปะ วิชาการ เทคโนโลยีและงานอาชีพ ตามศักยภาพและความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับพหุปัญญาของแต่ละบุคคล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย และโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ