มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่ ครอบครัวเด็กชายปภังกร ศรีลาภาสกุล

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก และมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่ ครอบครัวเด็กชายปภังกร ศรีลาภาสกุล นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านโคกแจง อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิต

สอบถามได้นะคะ