การประชุมรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

…วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 ผ่านแอปพลิเคชัน Z00M Meeting…

…ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ น.ส. กวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางพรรณวิภา เทพขาม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3

สอบถามได้นะคะ