กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง/สามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง/สามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อฝึกทักษะ ให้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำ – ผู้ตาม ฝึกความอดทน การมีระเบียบวินัย การเสียสละ การช่วยเหลือตนเอง-ผู้อื่น มีความสามัคคี และได้เรียนรู้นอกห้องเรียน คณะครู และนักเรียนฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมช่วยกันในครั้งนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ