สพป.สระแก้ว เขต ๒ ได้รับเกียรติบัตร “ประกาศยกย่ององค์กร และอําเภอคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ภายในอำนวยการของ นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรระดับคุณธรรม ต้นแบบโดดเด่น” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์เกิดจากความร่วมมือกันของบุคลากรทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ในการนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับเกียรติบัตร “ประกาศยกย่ององค์กร และอําเภอคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ภาพข่าว : นางสาว ชัชชญา เพชรเวศน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบถามได้นะคะ