การประชุม(ร่าง)แผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น.

การประชุม(ร่าง)แผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 , นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและนางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

โดยนายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมีนายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถานศึกษานำร่อง ได้พัฒนาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ในการเป็นนวัตกรสระแก้ว รักษ์สระแก้ว พัฒนาสระแก้ว ภายใต้การดำเนินงานของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการเป็น Core Team จังหวัดสระแก้ว ที่เป็นกระบวนกร Coach และ FA สำหรับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมจังหวัดชลบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานโยบายและแผนแนวใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งสิ้น ๖๔ คน

ภาพข่าว : นางสาว ชัชชญา เพชรเวศน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สอบถามได้นะคะ