“การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ”

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรม“การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567   เพื่อวางรากฐานการปกครองระบบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกรู้จักการทำงานร่วมกัน  ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา พัฒนาส่วนรวมและเป็นพลเมืองที่ดี

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ