การขับเคลื่อนแนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และข้อเสนอการลดภาระการประเมินระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กับผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 10 กลุ่มเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 4 ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาชับเคลื่อนแนวทางการลดภาระการประเมิน ณ ห้องประชุม conference ชั้น 3

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และข้อเสนอการลดภาระการประเมินระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 10 กลุ่มเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 4 ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาชับเคลื่อนแนวทางการลดภาระการประเมิน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา

สอบถามได้นะคะ