การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา และการตรวจติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การควบคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของโรงเรียนอนุบรรพต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ