การดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา และการตรวจติดตามเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางนภษร สิงห์หัดชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา งานการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินรายได้สถานสถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน รวมถึงตรวจติดตามการดำเนินการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ของโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ