การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข

…วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบประเมินฯ (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และให้รายงานข้อมูลผ่านระบบ OBEC Asset ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น ๓

สอบถามได้นะคะ