ลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง และตรวจสอบการครอบครองดูแลที่ราชพัสดุ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนายวิชิราวุธ กองเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้

ลงพื้นที่ตรวจสอบการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ณ รร.บ้านโคกแจง  และรร.บ้านตะโก อ.ตาพระยา
และตรวจสอบการครอบครองดูแลที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สอบถามได้นะคะ