ประชุมคณะกรรมการ “เขตพื้นที่ฯ พบโรงเรียน”

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ “เขตพื้นที่ฯ พบโรงเรียน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่ รวมถึงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย และข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพรมแดง ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ