การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  รร.บ้านบุกะสัง รร.บ้านหนองแวง รร.บ้านหนองหล่ม และรร.บ้านหนองหมู อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

สอบถามได้นะคะ