เอกสารทางกฎหมาย (ฉบับพื้นฐาน) ตามโครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเอกสารทางกฎหมาย (ฉบับพื้นฐาน) ตามโครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานภายในส่วนกลาง รวมไปจนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินการได้โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 30 ถึง มาตรา 37 และมาตรา 81 ที่ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การจัดให้มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปจนถึงกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารทางกฎหมาย (ฉบับพื้นฐาน) ที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 1) ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 2) นโยบายคุกกี้ 3) นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำงาน 4) นโยบายการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงาน 5) แนวปฏิบัติการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 6) แนวทางการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7) แนวปฏิบัติสำหรับคำร้องและคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 8) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  https://drive.google.com/file/d/1b_tnYX2nzBcNZRijNyWCBIcJ9xzttSwY/view?usp=drive_link

สอบถามได้นะคะ