แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565

ศาลปกครองสูงสุดได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานทางราชการได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

สอบถามได้นะคะ