การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นางสุดจิตต์ ขาวเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 จำนวน 32 คน และในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 95 คน จัดอบรมในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ